Vedtægter

§1 – FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
1.1 Foreningens navn er Black Wolves.
1.2 Dens hjemsted er Ikast-Brande Kommune.

 

§2 – FORENINGENS FORMÅL
2.1 Black Wolves er politisk og religiøs neutral.
2.2 Black Wolves formål er, at give fodboldklubben FC Midtjylland (FCM) den størst mulige opbakning ved at skabe fest og stemning til FCM’s kampe.
2.3 Black Wolves formål er, at skabe et socialt samværsmiljø for medlemmerne, med FCM som omdrejningspunkt.
2.4 Black Wolves tager helt og fuldt afstand fra alle former for vold.
2.5 Black Wolves er selvstændig og ikke knyttet til FC Midtjylland økonomisk eller organisatorisk.
2.6 Oprettelse af lokalafdelinger kan kun ske med bestyrelsens godkendelse og kun hvis lokalafdelingen kan godkende Black Wolves vedtægter.

 

§3 – OPTAGELSE AF MEDLEMMER
3.1 Som medlem kan optages enhver person, der vil efterleve disse vedtægter.
3.2 Alle medlemmer registreres med navn, adresse, telefonnummer, email og fødselsdato.
3.3 Alle medlemmer får et fysisk eller digitalt medlemskort med medlemsnummer.
3.4 Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer har stemt for at afvise indmeldelsen. En afvisning skal fremlægges på den førstkommende generalforsamling, hvis ansøgeren ønsker dette.
3.5 Æresmedlemmer kan kun udnævnes, hvis den samlede bestyrelse stemmer herfor.

 

§4 – KONTINGENT
4.1 Foreningens kontingent fastlægges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
4.2 Kontingentet der bliver fastlagt på generalforsamlingen, gælder fra førstkommende nystartede kalenderår.
4.3 Kontingentet opkræves forud for 1 år ad gangen. Dog med undtagelse nævnt i
4.5
4.4 Kontingentet gælder for et kalenderår.
4.5 Ved indmelding 1/2 år efter start af kontingentperioden, kan nye medlemmer, mod at betale 150% af et års kontingent, melde sig ind i Black Wolves for det
resterende af indeværende kontingentperiode samt hele den kommende kontingentperiode. Når denne periode er udløbet overgår de til et normalt et-årligt medlemskab.

 

§5 – EKSKLUSION
5.1 Eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt medlemmet gentagne gange gør sig ufordelagtigt bemærket eller hvis medlemmet i et enkelt tilfælde gør sig særligt ufordelagtigt bemærket. Spørgsmålet vedrørende eksklusion behandles alene af bestyrelsen og eksklusionen kan kun finde sted ved flertal i bestyrelsen.

 

6 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING
6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
6.2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden den 12. december, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig via sociale medier samt mail og via www.black-wolves.com.
6.3 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen.
6.4 Indkomne forslag, driftsregnskab og status sendes til medlemmer der fremsætter begæring herom.
6.5 Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingen, og kan fremvise gyldigt medlemsbevis. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

 

§7 – DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING
7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Godkendelse af budget for det kommende år.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af bestyrelse.
  9. Valg af revisor samt 1. revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

 

§8 – GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE
8.1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som påser, at foreningens vedtægter er overholdt i forbindelse med indkaldelsen af generalforsamlingen samt leder denne.
8.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §§ 15 & 16.
8.3 Ved personvalg skal der være skriftlig afstemning. I andre situationer afgør dirigenten, om han ønsker en skriftlig afstemning.
8.4 Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol.

 

§9 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
9.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen, ledsaget af et dagsordenforslag.
9.2 Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og ledsaget af et dagsordenforslag.

 

§10 – BESTYRELSEN
10.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til lovene.
10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer der vælges for to år af gangen, dog således, at 3 medlemmer vælges på ulige år og 4 medlemmer på lige år.
10.2.1 Udtræder et medlem af bestyrelsen i utide, indtræder 1. suppleanten i dennes sted, dog kun indtil førstkommende generalforsamling. Udløber mandatet ved førstkommende generalforsamling, afholdes valg til bestyrelsen som normalt. Udløber mandatet først ved næstkommende generalforsamling, vælges der et nyt medlem til bestyrelsen for en et-årig periode.
10.2.2 Er der under generalforsamlingen ikke opstillet det antal kandidater, der gør, at bestyrelsen kan bestå af 7 bestyrelsesmedlemmer, reduceres antallet til 5.
10.2.3 Er det ikke muligt at opnå et minimum på 5 bestyrelsesmedlemmer, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, senest 31 dage efter den ordinære generalforsamling.
10.3 Valg af bestyrelsen foretages således, at hver stemmeberettiget deltager på generalforsamlingen stemmer på den ønskede bestyrelse, der kan altså stemmes på 1 til 7 personer (afhængig af antallet af ledige pladser i bestyrelsen), dog kun en stemme pr. kandidat.
10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende, således at der findes formand, kasser, næstformand og sekretær blandt de 7 opstillede der modtager flest stemmer. Nummer 8 og 9 ved valget indtræder som suppleanter.
10.4.1 Bestyrelsen underskriver referat fra generalforsamlingen, og det offentliggøres via sociale medier og www.black-wolves.com
10.5 Til bestyrelsen kan vælges alle stemmeberettigede medlemmer, som har betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingen, og dermed er i besiddelse af et gyldigt medlemsbevis.
10.6 Til bestyrelsen kan udelukkende vælges medlemmer som udøver personligt fremmøde eller som har indleveret skriftligt ønske om kandidatur.

 

§11 – TEGNINGSRET
11.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin Forretningsorden.
11.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter, her i blandt formanden eller næstformanden, er til stede, jf. dog § 3 stk. 4 og § 5.
11.3 Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.
11.4 Foreningen tegnes af kassereren. I sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom til en værdi DKK højere end 50.000, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
11.5 Bestyrelsen kan selv nedsætte arbejdsgrupper til at varetage opgaver i forbindelse med arrangementer for medlemmerne.
11.6 Ved ansøgning om midler i foreningens navn, skal ansøgningen godkendes af foreningens bestyrelse. Udbetaling af midler til foreningen kan alene ske til foreningens hovedkonto.
 
§12 – BESTYRELSESMØDER
12.1 Der afholdes minimum 8 bestyrelsesmøder på et kalenderår.
12.2 Bestyrelsesformanden i Black Wolves indkalder til møderne med et dagsordensforslag.
12.3 Er Bestyrelsesmedlemmerne forhindret i at være til sted, skal der meldes afbud til bestyrelsesformanden i Black Wolves.
12.4 Bestyrelsen kan bestemme, at en eller flere repræsentanter fra en arbejdsgruppe, jf. § 11 stk. 5, skal være til stede ved et bestyrelsesmøde. Disse har dog ikke stemmeret.

 

§13 – REGNSKAB
13.1 Foreningens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober det efterfølgende kalenderår.
13.2 Bestyrelsen skal senest en uge inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det forgangne år og status pr. 31. oktober til revisor.
13.3  Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling og skal være forsynet med revisors påtegning, samt underskrift fra kasserer og formand.
13.4 I tilfælde af overskud, bemyndiges bestyrelsen til at hensætte op til 50% af overskuddet på en lukket konto til særlige udebaneture.

 

§14 – REVISION
14.1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 kritisk revisor.
14.2 Revisor kan til enhver tid forlange at gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

 

§15 – VEDTÆGTSÆNDRINGER
15.1 Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§16 – FORENINGENS OPLØSNING
16.1 Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamling med mindst 4 ugers mellemrum.
16.2 Foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, overdrages til FCM Samfund.
Besøg vores sponsorer